खरेजीमा जाने कम्पनी

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८१ बमोजिम खारेजीको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीले कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने  विवरण


सि.नं.

विवरण,सूचना र जानकारीको
व्यहोरा ऐनको दफा

जानकारी दिनुपर्ने अवधि

ऋण तिर्न सक्षम कम्पनीको लिखित उद्‍घोषण (१२६.३)

७ दिनभित्र

लिक्विडेटर र लेखापरीक्षकको नियुक्ति (१२७.३)

७ दिनभित्र

लिक्विडेटरबाट पेश हुने हिसाब किताब र लेखा (१३१.२क)

नियुक्ति भएको प्रत्येक ६ महिनामा