बिदेसी कम्पनीको शाखा / सम्पर्क कार्यालय

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८१ बमोजिम विदेशी कम्पनीले कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने  विवरण


सि.नं.

विवरण,सूचना र जानकारीको
व्यहोरा ऐनको दफा

जानकारी दिनुपर्ने अवधि

ले.प. भएको वार्षिक आर्थिक विवरण (१५६.१)

आ.व. सकिएको ६ महिनाभित्र

आफ्नो मुलुकको कानून बमोजिम तयार वार्षिक आर्थिक विवरण ले.प. र संचालकको प्रतिवेदन (१५६.२)

३ महिनाभित्र

सम्पर्क कार्यालयको ले.प.बाट प्रमाणित विवरण (१५६.५)

आ.व. सकिएको ३ महिनाभित्र

पेश भएको विवरणमा संशोधन तथा हेरफेरको सूचना (१५६.२)

३५ दिनभित्र